Obchodní podmínky

obchodní společnosti Xella CZ, s.r.o.
se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika
identifikační číslo: 64 83 29 88
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43186
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://eshop.ytong.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ                                              

 

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Xella CZ, s.r.o., se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika, identifikační číslo: 64 83 29 88, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 43186 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://eshop.ytong.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://eshop.ytong.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3.

Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy zveřejní na webovém rozhraní obchodu.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a cenu zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Poštovné a vedlejší náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou uvedeny při realizaci nákupu v Nákupním košíku před odesláním objednávky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • místě dodání a následně pak informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
 

3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6.

Prodávající  zašle  zboží v závislosti na  množství  a objednaného sortimentu v obvyklé lhůtě 5 pracovních dnů od data potvrzení objednávky.

 

3.7.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.9.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu v místě a způsobem určeném kupujícím v objednávce.

 

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto položky jsou vždy uvedeny při realizaci nákupu v Nákupním košíku před odesláním objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.4.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Neuhradí-li kupující objednávku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odeslání,  kupní smlouva automaticky zaniká.

 

4.5.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.6.

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží kupujícímu nebo dnem předání prvnímu dopravci. Prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu.

 

4.7.

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Platební brána společnosti ComGate Payments, a.s. poskytuje platební metody:
a) platby kartou
Po volbě platba kartou uživatel po výzvě zadá číslo platbení karty, platnost karty a ověřovací kód. Po úspěšně dokončené platbě je uživatel automaticky navrácen na eshop.

b) platby platebními tlačítky bank
Po volbě platby bankovním tlačítkem uživatel postupuje dle výzvy a zvolí druh banky a poté je přesměrován na elektronické bankovnictví vybrané banky, kde potvrdí údaje k platbě. Po úspěšně dokončené platbě je uživatel automaticky navrácen na eshop.

Kontaktní údaje pro případné reklamace plateb nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webovém rozhraní obchodu. Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí formuláře o odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.3.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14)  dnů od  odstoupení od smlouvy  na náklady kupujícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, je prodávají oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s balením a dodáním zboží.  Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné vzniklé škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

5.4.

Ve lhůtě pěti pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

5.5.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží  kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti  dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím ve vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na prokazatelně vzniklé náklady a/nebo škodu dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7.

Zboží se prodávajícímu nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato a vrací se zpět.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky přepravce.

 

6.6.

Zboží doručujeme pouze na území České republiky.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

 

7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v ujednaném množství, jakosti a provedení, zejména, že je bez vad. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

7.3.

V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.2., má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadách věci věděl nebo vady věci způsobil.

 

7.4.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

7.5.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny prodávajícího - Xella CZ, s.r.o., U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany, Česká republika.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem jeho převzetí při dodání podle článku 6. obchodních podmínek.  Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení, včetně užitků.

 

8.2.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

8.3.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

8.4.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

 

8.5.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

9.1.

Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu poskytnutém během registrace, resp.  při zadání objednávky.

 

9.2.

Prodávající za účelem zlepšení komunikace s kupujícím si vyhrazuje právo zasílat aktuální informace týkající se objednaného zboží v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti. Kupující má právo odhlásit se z daných obchodních sdělení zasláním e-mailu na dpoczsk@xella.com.

 

9.3.

Více o podmínkách Ochrany osobních údajů lze nalézt zde.

10. DORUČOVÁNÍ

 

10.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu

 

10.2.

Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

11.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost kupujícího vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Kupující je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

11.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém či slovenském jazyku.

     

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Xella CZ, s.r.o., U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany, Česká republika, adresa elektronické pošty eshop@ytong.cz , telefon 724 893 640.

     

V Hrušovanech u Brna dne 1. června 2022

Xella CZ, s.r.o.